Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM STYLE SHOP (zwany dalej: „Regulaminem”)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem www.kruparzeszutko.pl (zwany dalej: „Sklepem”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem Sklepu jest firma:

Style Shop Paweł Daniluk
Ogrodowa, nr 26A
00-896 Warszawa

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9661979965REGON 366373938, adres e-mail: styleshop.warszawa@gmail.com (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.

4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

7. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

8. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione. 

 

II. OFERTA

1. Towary oferowane w Sklepie są całkowicie nowe i oryginalne. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie oraz do wycofywania istniejących lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź do wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

7. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

8. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów. 

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu.

3. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

5. Klient składa zamówienie:

a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu,

b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,

c. wysyła formularz zamówienia do Sklepu przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.

6. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

7. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą: a. cenę zamówionych towarów, oraz b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

11. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności (opłata za towar i ewentualne koszty dostawy), chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej lub Klient wybrał inny sposób płatności niż przedpłata internetowa.

12. Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia wraz z jego szczegółami. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

a. dane teleadresowe podane przez Klienta są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,

b. transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych, c. płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

IV. PŁATNOŚĆ

1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie:

a. Tpay,

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 23 1950 0001 2006 0014 4242 0001 w banku PKO S.A.,

c. płatność gotówką przy odbiorze u kuriera

d. płatność kartą  przy odbiorze z paczkomatu

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

 

V. WYSYŁKA I ODBIÓR

1. Zamówione towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S. A. na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Możliwa jest wysyłka towaru za granicę, po uprzednich indywidualnych ustaleniach pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w zależności od kraju dostawy.

2. W przypadku wyboru dostarczenia towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

3. Opłaty za dostawę towarów są podawane w procesie składania zamówienia i wynoszą:

a. 12 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem usługi InPost Paczkomaty 24/7 do odbiorcy w Polsce,

b. 15 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem usługi InPost Kurier do odbiorcy w Polsce,

c. dopłata za wysyłkę za pobraniem wynosi 6 PLN do powyższych cen,

d. dopłata za wysyłkę  za pośrednictwem usługi "Paczkomaty Paczka w Weekend" wynosi 4 PLN do powyższych cen.

4. Zamówienia przekraczające określoną wartość mogą być wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.

5. Zamówiony towar można odebrać osobiście pod adresem:Style Shop Paweł Daniluk, Ogrodowa nr 26A, 00-896 Warszawa.

6. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

8. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę: Style Shop Paweł Daniluk, Ogrodowa nr 26A, 00-896 Warszawa, adres e-mail: styleshop.warszawa@gmail.com w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne.

3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, poza złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia, w którym odstąpił od umowy, przesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym, z kompletnym ometkowaniem, bez oznak użytkowania i zapachów na adres Sklepu (Style Shop Paweł Daniluk, Ogrodowa nr 26A, 00-896 Warszawa) na swój koszt i swoje ryzyko. Brak metki zabezpieczającej oryginalnie przytwierdzonej do towaru wyklucza możliwość zwrotu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zgodnie z obowiązującym stanem prawa, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres:Style Shop Paweł Daniluk, Ogrodowa nr 26A, 00-896 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: styleshop.warszawa@gmail.com .

2.Każdy towar kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Style Shop Paweł Daniluk, Ogrodowa nr 26A, 00-896 Warszawa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest: Style Shop Paweł Daniluk, Ogrodowa nr 26A, 00-896 Warszawa.

2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

3. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.

4. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail styleshop.warszawa@gmail.com .

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej https://styleshop.com.pl/pl/i/Regulamin/3 i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych. 

 

Opublikowano 10.12.2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl